تجهیزات فیلتراسیون و جداسازی

تجهیزات فیلتراسیون و جداسازی


فیلتراسیون به معنای جداسازی ذرات جامد از جریان سیال به وسیله یک سری از تجهیزات می باشد. انواع مختلفی از فیلترها موجود است که بنا به نوع سیال، جنس ذرات جامد و اندازه آنها، میزان ذرات جامد، شدت جریان سیال و سازگاری شیمیایی سیال با جنس فیلتر و فاکتور های دیگری تعیین میشود.
توضیحات بیشتر

تجهیزات فیلتراسیون و جداسازی